TÜZÜK

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR 

 

Sendikanın Adı, Kısa Adı, Genel Merkezi ve Adresi

 Madde 1.   (1) Sendikanın adı; “Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası”, kısa adı “DİYANET-SEN” olup, Genel Merkezi Ankara’dadır.

(2) Sendikanın Adresi: “Rüzgarlı Cad. No:15/B Ulus Altındağ” şeklindedir.

(3) Sendika Genel Merkezinin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içindeki adres değişikliğine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Sendikanın Faaliyet Alanı

Madde 2.   (1) Sendika, Türkiye genelinde diyanet ve vakıf hizmet kolunda faaliyet gösterir. İlgili mevzuatta bu hizmet kolunda olduğu belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarda örgütlenir, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yürütüle hizmetle ilişkin sendikal faaliyetleri geçekleştirir. 

Sendikanın Amacı 

Madde 3.   (1) Sendika;  temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür birey ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, ücretlerde ve gelir dağılımında adaletin sağlandığı, sendikal hakların evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak tam anlamıyla hayata geçirildiği, çalışanların insan olmanın onurunu her yönüyle yaşayabildiği, saygın iş ekseninde çalışma hayatında var olmalarının sağlandığı, demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkânlarından eşit şekilde yararlandığı, laikliğin düşünce ve kanaat özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetinin gerçek anlamda teminatı haline getirildiği, başta çalışma hayatı olmak üzere kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının hayata geçirildiği, kadınların sivil toplumda ve yönetim kademelerinde daha fazla temsil hakkına sahip olduğu, kadın-erkek fırsat eşitliğinin gerçek anlamda sağlandığı, medeniyet köklerimizde var olan değerleri idrak etmiş daha özgür, çevreye ve doğaya duyarlı, daha müreffeh ve daha mutlu insanların yaşadığı, daha güçlü, daha zengin Türkiye idealine ulaşmaya katkı sunmayı amaçlar.

(2) Sendika bu amaçlarına ulaşmak için;

a) Üyeler başta olmak üzere hizmet kolundaki kamu görevlilerine, insan onuruna yaraşır hayat düzeyi sağlamak için elverişli ücret ve sosyal yardımlar ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırabilmeyi,

b) Üyelerin meslekleri ve kamu hizmetinde yürüttükleri görevlerle ilgili bilgilendirilmelerini, mesleklerinde ilerlemelerini ve aile fertlerinin, eğitim, sağlık, sosyal ve hayat şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini,

c) Üyelere hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,

ç) Üyeler arasında dayanışma, birlik ve beraberliğin gerçekleşmesini,

Diyanet-Sen Ana Tüzüğü'nün Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

 
3WTURK CMS v8.0